INTEGRITETSPOLICY

I enlighet med den nya dataskyddsförordningen (GDPR) vill Hans Eriksson AB (Org.nr. 556367-5973), i egenskap av att vara personuppgiftsansvarig, informera om att vi hanterar dina personuppgifter med omsorg. Vi vill med denna integritetspolicy redogöra för våra rutiner kring vår personuppgiftshantering samt presentera de ändamål som ligger till grund för att vi samlar in dina personuppgifter. Vi värdesätter din integritet och vill ge dig möjligheten att kunna bevaka att dina personuppgifter används på ett korrekt sätt.

 1. VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR HANS ERIKSSON AB?

Vi behandlar de personuppgifter som du har lämnat till oss eller som vi har samlat från tredje part.

DE PERSONUPPGIFTER DU HAR LÄMNAT TILL OSS:

 • I samband med att du gör ett köp hos oss, vare sig det gäller maskiner, utrustning eller reservdelar, lämnar du viss information om dina personuppgifter. Samma sak förekommer också i samband med att du lämnar in din maskin till vår verkstad eller i annat syfte har kontakt med vår verksamhet, exempelvis för att hyra en maskin eller vid en eventuell kundförsäljning. Informationen du lämnar till oss avser i de flesta fall ditt fullständiga namn, kontaktuppgifter samt personnummer, men också eventuell information som rör din maskin. Det sistnämnda blir särskilt aktuellt i samband med att du lämnar in maskinen till vår verkstad.
 • I vissa undantagsfall kan även din IP-adress komma att behandlas av oss på grund av att du har besökt vår webbplats.

PERSONUPPGIFTER VI HAR SAMLAT IN FRÅN TREDJE PART:

 • I syfte att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig, det vill säga för att kunna fullgöra vår affärsförbindelse, samlar vi in information från kreditupplysningsföretag. Detta sker framförallt i syfte att komplettera den information som saknas eller annars är nödvändig för att vi exempelvis ska kunna genomföra fakturering.
 • I marknadsföringssyfte eller annars för att förbättra våra kunders service och upplevelse hos oss samlar vi in personuppgifter genom att köpa tillgång till offentliga register och databaser. Det kan exempelvis röra sig om köp av adresser, fordonsregister men också tillgång till personuppgifter via kreditupplysningsföretag.
 1. ÄNDAMÅL FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi handhar dina personuppgifter i första hand för att kunna tillgodogöra våra åtaganden gentemot dig som kund, för att kunna förbättra våra tjänster och produkter samt för att kunna tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt lag och avtal.

FÖR ATT KUNNA FULLGÖRA VÅRT AVTAL MED DIG ELLER ANNARS UTFÖRA DE TJÄNSTER VI ERBJUDER DIG BEHÖVER VI BEHANDLA FÖLJANDE PERSONUPPGIFTER TILL ANGIVET ÄNDAMÅL:

 • Information som avser ditt namn och övriga kontaktuppgifter, registreringsnummer på och information om din maskin eller annat fordon samt annan information vilket har samband med de produkter eller tjänster du erhållit av oss, behandlas i syfte att kunna administrera vårt kundförhållande gentemot dig. Samma gäller även de uppgifter vilket rör din betalning, exempelvis faktureringsadress eller andra bankuppgifter.
 • I din egenskap av kund hos oss kommer du registreras via ett kundkort, på detta samlar vi ovanstående information men även eventuell ytterligare information för att kunna hantera de åtaganden som följer av ett köp hos oss, det kan röra exempelvis hantering av eventuella anspråk på ångerrätt och garanti.
 • I vissa förekommande fall, exempelvis vid köp av större maskiner, kommer eventuellt en id—handling krävas, detta i syfte att kunna identifiera dig som köpare men även för att kunna teckna eventuell kredit om det är aktuellt.
 • I övrigt kommer dina personuppgifter behandlas om du har köpt en maskin hos oss för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden i verkstaden, detta blir emellertid först aktuellt vid en eventuell skada alternativt service på din maskin eller ditt fordon.

I FÖLJANDE ÄNDAMÅL KAN DINA PERSONUPPGIFTER KOMMA ATT BEHANDLAS AV OSS FÖR ATT VI SKA KUNNA FULLGÖRA VÅRA RÄTTSLIGA FÖRPLIKTELSER:

 • För att kunna följa aktuell lagstiftning eller annars när att det är av nödvändighet för att uppfylla våra åtaganden i enlighet med myndighetsbeslut eller andra föreskrifter kan dina personuppgifter komma att behandlas av oss, exempelvis för att uppfylla våra åtaganden i enlighet med bokföringslagen.

I FÖLJANDE ÄNDAMÅL KAN ÄVEN DINA PERSONUPPGIFTER KOMMA ATT BEHANDLAS AV OSS MED HÄNSYN TILL EN INTRESSEAVVÄGNING:

Vår behandling av dina personuppgifter och förekommande registrering av detsamma kommer att ske med hänsyn till en intresseavvägning mellan dina intressen och våra intressen i egenskap av personuppgiftsansvarig.

 • I syfte att kunna kommunicera med dig som kund alternativt framtida kund kommer dina kontaktuppgifter, som exempelvis innefattar adress, behandlas i marknadsföringssyfte. Det rör i första hand information och kampanjer som avser våra produkter och tjänster men också inbjudningar till events och liknande tillställningar. Detta sker under förutsättning att det finns en möjlighet att inför framtiden tacka nej till sådan marknadsföring.
 • Om du överlämnar alternativt hämtar en maskin för någon annans räkning till vår verksamhet, exempelvis i syfte att lämna in den aktuella maskinen till vår verkstad, kan dina personuppgifter komma att behandlas av oss. Detta sker emellertid endast i den utsträckning det är nödvändigt för att vi ska kunna tillgodose våra åtaganden gentemot vår kund.
 • Dina personuppgifter kan även komma att behandlas i syfte att göra en kreditupplysning eller annan identifikationskontroll som en del av våra rutiner vid nya kundregistreringar.
  Vi vill informera dig om att vi behandlar dina personuppgifter med iakttagande av försiktighet och med hänsyn till säkerheten kring dem, en intresseavvägning sker således alltid med särskild noggrannhet.
 1. VILKA ANDRA ÄN HANS ERIKSSON AB KAN FÅ TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer i första hand att enbart behandlas av Hans Eriksson AB. I vissa förekommande fall kan emellertid dina personuppgifter behandlas av andra än oss, exempelvis kan detta avse våra leverantörer, försäkringsbolag, myndigheter samt banker och andra kreditgivare. Detta sker framförallt i syfte att kunna uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund, exempelvis vid tecknande av garantier eller ifråga om kreditansökningar.

I övrigt kan även våra externa it-tekniker komma i kontakt med dina personuppgifter, detta i samband med att de hanterar vårt interna system och andra aktuella program. Vi vill upplysa om att detta endast
sker i syfte att förbättra våra interna programvaror och system. Det sker således inte i syfte att förmedla dina personuppgifter till annan part.

Det är värt att påpeka att de aktörer som kommer i kontakt med dina personuppgifter är själva personuppgiftsansvariga för behandlingen av dessa.

 1. HUR SKYDDAR HANS ERIKSSON AB DINA PERSONUPPGIFTER?

Hans Eriksson AB skyddar dina personuppgifter genom att aktivt vidta säkerhetsåtgärder. För att skydda oss mot spridning av exempelvis virus och mot obehörigt tillträde skyddas våra IT-resurser av säkerhetssystem, såsom antivirusskydd och brandväggar. I övrigt använder vi enbart godkända mjukvaror för att upprätthålla skydd mot externa intrång till vårt nätverk och vårt system.

Vi vill även upplysa om att endast behörig personal har tillträde till de system och program som vår verksamhet handhar. Personalen är väl upplysta om den säkerhet som ska upprätthållas gentemot dig som kund och följer de instruktioner vi har upprättat för att efterfölja vår plikt i enlighet med GDPR.

För att ständigt vara upplysta om eventuella sårbarheter eller annan problematik genomförs regelbundna analyser, detta för att så snart som möjligt kunna korrigera samt åtgärda sådana företeelser.

 1. HUR LÄNGE LAGRAR HANS ERIKSSON AB DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar dina personuppgifter olika lång tid beroende på det ändamål som ligger till grund för behandlingen av dem. Vi anpassar dock lagringstiden med hänsyn till de tidsfrister lagstiftning och andra föreskrifter anger. Nedan anges vissa särskilda tidsfrister:

 • Om behandlingen av dina personuppgifter har sin grund i att du som kund har köpt produkter eller tjänster av oss kommer personuppgifterna sparas så länge kundförhållandet är aktuellt. I vissa fall kan även personuppgifterna sparas längre om det är nödvändigt för att vi ska kunna fullgöra våra förpliktelser enligt lag och avtal.
 • I marknadsföringssyfte, under förutsättning att du samtyckt till sådan marknadsföring, kommer vi spara dina personuppgifter så länge som du godtar detta. Marknadsföringen upphör i samband med att du aktivt tackar nej.
 • De personuppgifter som är kopplat till det fordon du antingen har köpt av oss eller lämnat in för reparation vid vår verkstad, det vill säga relevant fordonsinformation, kommer att sparas under fordonets uppskattade livslängd. Detta för att vi ska kunna tillgodose våra åtaganden gentemot dig som kund, men också för att kunna erbjuda effektiv service.
 1. VILKA RÄTTIGHETER HAR DU?

Som kund hos oss kan du få tillgång till ett registerutdrag om du vill få ytterligare insikt i vilka specifika personuppgifter vi behandlar om dig samt i vilket syfte detta sker. Du har även rätt att under vissa förutsättningar kunna ändra, radera eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter.
Vid eventuellt önskemål om rättelse av dina personuppgifter eftersträvar Hans Eriksson AB att utom onödigt dröjsmål tillgodose detta. Under vissa förutsättningar gäller även det vid eventuellt önskemål om radering av dina personuppgifter, här tas dock bland annat hänsyn till personuppgifternas nödvändighet för de ändamål de insamlades in för samt på vilken rättslig grund de vilar. Detta föranleder att vi under vissa omständigheter har rätt att neka din begäran om radering med grund i att vi har legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera begärda personuppgifter. Under sådana omständigheter kommer endast dina personuppgifter hanteras i detta syfte och inte övrig hantering med hänsyn till ditt önskemål.
Som kund hos oss har du även rätt att under vissa omständigheter få dina personuppgifter överförda till annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Detta sker också under förutsättning att det är tekniskt möjligt men också att det kan ske automatiskt.
Du har även en rätt att inte tillhandahålla Hans Eriksson AB några personuppgifter överhuvudtaget, under vissa omständigheter kan detta dock leda till att vi inte kan ingå avtal med dig. I dessa fall kan endast viss kontantförsäljning i vår butik vara aktuellt.
I övrigt har du, i enlighet med GDPR, rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet. I Sverige är Dataskyddsinspektionen tillsynsmyndighet och du vänder dig såldes till dem för hjälp med ditt ärende.

KONTAKTINFORMATION

Om du vill komma i kontakt med oss rörande frågor kring vår integritetspolicy eller annars utöva dina rättigheter har du möjligheten att ta kontakt med oss på följande sätt:

Brev: Hans Eriksson AB, Att: GDPR, Södra Bangatan 9, 718 30 Frövi.

Telefon: 0581-310 95

Dataskyddsombud: Magnus Eriksson, 0581-377 50, magnus@hanseriksson.se.

Mail: info@hanseriksson.se